Stadsnära Djur

Naturvård & Kulturvård – Betesdjur i stadsnära miljö inom Göteborgs Stad

Betets påverkan

Det har gått lång tid sedan våra gamla naturbetesmarker bearbetats med redskap. Naturbetesmarkerna har inte heller gödslats eller kalkats. Det har gjort att marken är näringsfattig. I synnerhet är marken fattig […]

Betets påverkan på floran

Växter som lever på en fungerande betesmark är väl anpassade till den låga tillgången på näring. Floran kan hushålla med näringen. Växterna är ofta småvuxna och dess tillväxthastighet är ofta […]