Kommunala förvaltningar vill hitta metoder för att effektivisera skötsel av grönområden i staden och samtidigt minska vårdkostnaden

Kommunala förvaltningar eftersträvar att hitta metoder för att effektivisera skötseln av sina parker, grönytor och naturområden i staden, samt minska kostnaden för dess vård och skötsel.

Ökad miljömedvetenhet bland medborgarna i vårt samhälle

Det finns dessutom ett ökat miljömedvetande i samhället – ett medvetande om att våra naturresurser inte är oändliga. Därför vill vi hitta nya sätt att förvalta naturområden i staden.

Det är inte lägre acceptabelt att på ett ohållbart tillvägagångssätt förvalta parkmark och naturområden med våra gemensamma skattepengar. Delar av vår stads budget som varje år används till kemikalier, massor av arbete samt bensin till maskiner och redskap. Många av dagens förvaltningsmetoderna har visat sig ohållbara och ineffektiva – både miljömässigt och ekonomiskt, men även socialt och politiskt.

Bevarande av hagmark och biologisk mångfald i vår stad

Betesdjur kan vara en lösning. En stor del av parkmarken i Sveriges kommuner utgörs av olika gräsytor. I stadsnära miljö finns således många olika slags gröna ytor att sköta.

Tidigare slogs många områden med lie eller sköttes med betande djur. Men i takt med att parkskötseln, liksom jordbruket, har mekaniserats och effektiviserats alltmer har parkmiljön anpassats mer och mer till maskinerna. Det istället för att skötseln har anpassats efter miljön.

Detta har lett till att parkmiljön slätats ut. Betesdjur skulle inte bara kunna användas för bevarande av hagmarken och dess biologiska mångfald, utan också som en riktad metod för att kontrollera att oönskade växter och ogräs sprider sig, samt som en metod att minska konkurrensen från gräs i till exempel trädplanteringar.