Levande odlingslandskap och biologisk mångfald i Rya Skog på Hisingen, Göteborgs Stad.

Levande odlingslandskap och biologisk mångfald

Målen hos Sigtuna kommun med att införa betesdjur är att bevara ett levande odlingslandskap och den biologiska mångfalden. Det är även en taktisk metod för fortsatt öppethållande av kulturmark. Betesdjur är en lösning för att förvalta sin stadsnära natur.

Betesdjur i stadsnära natur för pedagogik

Ytterligare ett mål hos Sigtuna kommun (med stadsnära djur) är att det ska fylla en pedagogisk funktion. Att djur och natur är ett självklart inslag i vår moderna och urbana stadsbild och ska finnas nära till hands för skolor, förskolor och övriga verksamheter i vårt samhälle – gentemot både barn och vuxna.

Det pedagogiska inslaget ett sätt att ge förutsättning till dagens och morgondagens medborgare att få förankring och relation till djur och natur.

Miljömässiga utgångspunkter vid införande av betesdjur för förbättrad naturvård

Vanligtvis är det framförallt miljömässiga utgångspunkter som gör att man väljer betesdjur för naturvård. Betesdjur har använts av kommuner, landsting, länsstyrelser sedan länge. I Sigtuna kommun har det gått över förväntan med att uppfylla de mål som man hade hoppats på. Både hästar, nötdjur av rasen Highland cattle samt får används för att hålla stadsnära naturområden vårdade.

Parker, naturreservat, hagmarker och övriga grönområden i staden

Vilket djur som betar vilken natur beror på vilken typ av mark det är som ska betas. Marken som betas kan till exempel vara av typerna parker, sjöängar, naturreservat, fornminnesområden, hagmarker och hässlen.

Vissa kommuner upplåter betesmarken gratis, i utbyte att kommunen får sina marker betade. De stängslar dessutom. Djurhållarna/djurägarna har ansvaret för tillsynen.

Åretruntbetande djur i stadsbebyggelse

I Sigtuna kommun är vissa av de betade områdena mycket stadsnära – cirka 50 till 100 meter från stadsbebyggelse med bostäder, butiker, skolor och övrig samhällsfunktion.

Tillgänglighet

Hagarna är tillgängliga för allmänheten. Oavsett om du är ung eller gammal, funktionshindrad, rullstolsburen, har du möjlighet att ta del av de olika naturområdena och upplevelserna.

Den betade marken upplevs ha fått ökade värden genom att den är välhävdad, genom att det är liv i landskapet, samt genom att floran och faunan blivit rikare.

Framför allt på sjöängar påverkas biologin, där fågelfaunan svarar direkt. Hagmarken får tillbaka kulturlandskapsfåglar. Floran påverkas också, men på längre sikt. Områdets upplevelsevärde har också påverkats positivt i och med betesdjuren, och man upplever ett stort engagemang från allmänheten.

Kor anses dock beta marken bättre och billigare än maskiner. Den miljömässiga påverkan av betesdjur i jämförelse med maskinell skötsel är omtvistad. Det finns synpunkter på djurens utsläpp av metan och lustgas.

Att använda betesdjur som en del av skötseln av stadsnära natur är en ständig utveckling med nya kunskaper och erfarenheter från plats till plats. Sigtuna kommun rekommenderar andra kommunala förvaltningar att börja använda sig av betande djur, för både hållbar naturvård och värdeskapande kulturvård.

One thought on “Levande odlingslandskap och biologisk mångfald

Comments are closed.