Stadens naturområden, hagmarker och gräsytor är hotade

Naturområden, hagmarker och övriga gräsytor inom en stad är hotade – det verkar det inte råda någon tvekan om. Samtidigt är betesmarker och levande odlingsmark inom staden önskvärt – både från invånare och politiker. Det finns en vilja från samhället att bevara den biologiska mångfalden och det pedagogiska utrymme som naturområdena i en stad/tätort utgör.

Ekologiska och ekonomiska metoder

Från en kommuns sida verkar det dessutom finnas behov av mer ekologiska och ekonomiska metoder att förvalta stadsnära natur, och nya sätt att sköta parkmark och grönytor.

Kan betande djur i stadsnära natur vara lösningen på dilemmat med minskande hagmarker och naturvärden, och bidra till att skapa nya utrymmen för dess hotade fauna och flora? Kan betesdjur samtidigt också vara lösningen på problemet med minskade ekonomiska resurser inom en kommuns natur- och parkförvaltning?